Materi Pelajaran Agama Kelas 1 Smp

Ringkasan materi PAI kelas 7, alias Pendidikan Agama Selam kelas bawah 7, mungkin bermanfaat kerjakan sidang pembaca. Mengingat materi yang dibahas dalam buku sangatlah panjang, menyentuh 13 gerbang.

Maka untuk efektifiitas, memahami ringkasan materinya semata-mata sangat dinasihatkan.

Materi PAI kelas 7 Semester 1 dan 2

Berpokok 13 bab materi PAI papan bawah 7, tentu hanya ada pencatuan berdasarkan semester. Barangkali cak semau 7 bab kerjakan semester 1 dan 6 bab untuk semester dua. Terimalah, dalam kesempatan boleh jadi ini kami akan membagikan semuanya, baik bagi materi PAI kelas 7 semester 1 maupun materi PAI kelas 7 semester 2.

Daftar isinya ada disini:

Ringkasan Bab 1 Lebih Dekat dengan Almalik Swt. nan Dahulu Mulia Nama-Nya

A. Iman Kepada Almalik Swt.

Iman kepada Allah Swt. adalah beriman dengan sepenuh hati bahwa Engkau itu suka-suka, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari.

Keimanan kepada Allah Swt. harus ki terpaku dengan moralistis kepada diri seseorang.Sebab sekiranya iman kepada Allah Swt. lain tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, tahun kiamat, serta qadla’ dan qadar-Nya.

B. Makna al-Asmaul Husna

1. Signifikasi

Al-Asmaul Husna artinya nama-merek Tuhan Swt. yang baik. Halikuljabbar Swt. mengenalkan dirinya dengan cap-nama-Nya nan baik, sesuai dengan firman-Nya dalam (Q.S. al-A’raf/7: 180)

2. Contoh al-Asmaul Husna

 • Al- Alim (Maha Memafhumi)
 • Al-Khabir (Mahateliti)
 • As-Sami’(Maha Mendengar)
 • Al-Bashir (Maha Mengawasi)

3. Cara Meneladani Al-Asmaul Husna  dalam Umur

 • Mencintai hobatan pesiaran,
 • Persisten dalam mengejar ilmu
 • Teliti dalam berbuat,

C. Hikmah Berkeyakinan kepada Allah Swt.

 • Selalu asian pertolongan dari Allah Swt.
 • Lever menjadi sepi dan tidak gelisah
 • Selama masa hidupnya bukan akan pernah merasa rugi.

Ikhtisar Bab 2 Hidup Sirep dengan Kejujuran,Amanah, dan Istiqamah

A. Yuk Berperangai Andal

1. Pengertian

Jujur adalah kesesuaian sikap antara ucapan dan perbuatan yang senyatanya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sebenarnya dan apa yang diperbuat itulah yang sememangnya.

Kejujuran adalah bagian dari kesopansantunan yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur kembali menjadi identitas koteng muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu riuk. Jangan dicampuradukkan antara yang benar dan yang salah.

2. Meyakinkan dalam Keseharian

 • Mengambil sesuatu sesuai haknya
 • Menerima kesalahan kepada orang tua
 • Memberitahukan hasil ujian yang sepantasnya ke ayah bunda

3. Hikmah Keterusterangan

 • Mendapatkan tangan kanan dari makhluk lain
 • Mendapatkan banyak antagonis
 • Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak mempunyai kesalahan

B. Mari Berperilaku Amanah

1. Pengertian

Amanahartinya terpercaya (dapat dipercaya).Amanahberkaitan rapat persaudaraan dengan tanggung jawab.Orang yang menjaga amanahbiasanya disebut orang yang berkewajiban.Sebaliknya, orang nan tidak menjaga amanahdisebut turunan yang enggak bertanggung jawab.

2. Amanah dalam Keseharian

 • Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti hal semula
 • Menjaga rahasia.
 • Tidak menyalahgunakan jabatan
 • Memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Sang pencipta Swt.

3. Hikmah Perilaku Amanah

 • Dipercaya orang lain
 • Mendapatkan simpati pecah semua pihak, baik kawan ataupun tara.
 • Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Swt.

C. Silakan Berperilaku Istiqamah

1. Denotasi

Istiqamahberarti sikap kukuh pada pendirian dan masuk akal dalam tindakan.Istiqamahjuga berjasa tegak, lurus, tekun, dan ulet.Kerumahtanggaan makna nan luas, istiqamahadalah sikap ki ajek dalam melakukan satu kebaikan, membela dan mempertahankan keagamaan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai rupa tantangan dan godaan.

2. Istiqamah dalam Keseharian

 • Selalu menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya privat kejadian apa pula dan di mana pun
 • Melaksanakan shalattepat puas waktunya
 • Belajar berkelanjutan sebatas paham
 • Caruk menaati kanun

3. Hikmah Istiqamah

 • Dijauhkan oleh Tuhan Swt. dari rasa takut dan tersentuh perasaan
 • Mendapatkan keberuntungan internal kehidupan di mayapada
 • Dilindungi oleh Sang pencipta Swt.

Rangkuman Bab 3 Semua Zakiah,Hidup Kaprikornus Nyaman

A. Thaharah

1. Pengertian

Thaharah artinya bersuci dari najisdan hadas.

2. Polah Thaharah

a. Thaharah bersumber Najis

Maksudnya adalah menyucikan sesuatu berpunca najis.Najisadalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Swt.

b. Thaharah dari Hadats

Maksudnya adalah menerangkan sesuatu berpokok hadats.Hadatsadalah keadaan tidak suci sreg diri sendiri mukmin yang menyebabkan anda tidak boleh shalat , tawaf, dsb

B. Cara Thaharah

1. Pengelolaan Kaidah Thaharah dari Najis

Tata cara thaharah mulai sejak najis dilakukan terampai berpunca jenis najisnya. Adapun variasi najis dan pendirian menyucikannya merupakan

a. Najis mukhaffafah (ringan)

Cara menyucikannya pas dengan memercikkan ataupun mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis.

b. Najis mutawassitah(medio)

Kaidah menyucikannya ialah dengan mendinginkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan memperalat air yang kudus.

c. Najis mugaladah(berat)

Kumbah najisnya sebanyak tujuh kali. Satu kali diantaranya memperalat air yang dicampur dengan kapling.

2. Pengelolaan Cara Thaharah berpokok Hadats

a. Bersiram Wajib

Mandi wajib adalah bersiram bakal menghilangkan hadas osean. Sering disebut sekali lagi mandi janabat/junub.

Kaidah mandi mesti adalah dengan mengalirkan air yang suci ke seluruh bodi disertai dengan niat lakukan ki menenangkan amarah hadas besar.

b. Wudlu

Wudlu adalah mandu bersuci bakal menyejukkan hadas kecil. Tentang tata mandu berwudlu yakni:

 • Karsa
 • Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan gua hangit.
 • Membasuh roman.
 • Membasuh kedua tangan sebatas siku.
 • Mengusap kepala.
 • Disunahkan membasuh alat pendengar.
 • Kumbah kaki setakat mata kaki.
 • Tertib.
 • Berdoa setelah wudlu.

c. Tayammum

Tayammum merupakan pengganti wudlu atau mandi wajib. Kejadian ini dilakukan sebagai rukhsah (keringanan) untuk orang nan tak dapat mengaryakan air karena sejumlah halangan.

Adapun cara bertayammum merupakan:

 • Karsa
 • Mengusap roman dengan tanah (tepung yang bersih).
 • Mengelus pembantu dahulu nan kiri hingga kelokan-siku dengan debu.

C. Hikmah Thaharah

 • Terhindar mulai sejak berbagai penyakit
 • Wajahnya akan menyinar
 • Hidup menjadi kian nyaman

Ringkasan Bab 4 Indahnya Kebersamaan dengan Shalat Berjamaah

A. Shalat Berjamaah

1. Pengertian

Shalat berjamaah adalah shalat nan dikerjakan maka itu dua individu atau kian secara bersama-sama dan pelecok seorang menjadi padri sedang yang lainnya menjadi makmum.

2. Hukum Shalat Berjamaah

Syariat shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yakni sunnah yang terlampau dipetuakan. Sebagian cerdik pandai menyatakan hukum shalat berombongan fardlu kifayah.

3. Kodrat Shalat Berjamaah

a. Syarat Sah

 • Ada imam.
 • Makmum berniat mengikuti pastor.
 • Dikerjakan privat satu majelis.
 • Makmum sesuai dengan shalat-nya imam.

b. Syarat Pater

Imam adalah atasan intern shalat. Sepatutnya imam merupakan orang yang paling tinggi ilmunya diantara para makmum

c. Makmum dan Masbuq

Makmum adalah individu yang mengikuti padri kerumahtanggaan shalat. Akan halnya masbuq adalah makmum yang tidak sempat membaca surat al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama.

B. Tata Mandu Shalat Berombongan

 • Diawali dengan iqamah, dan diutamakan adzan terlebih dahulu
 • Mewujudkan legiun di belakang imam. Legiun pria harus didepan barisan wanita
 • Imam meninggikan dan merendahkan referensi tersangkut shalat segala yang dilaksanakan
 • Makmum mengikuti semua gerakan pater
 • Setelah salam, pendeta memimpin tahlil

C. Hikmah Shalat Berjamaah

 • Merenda silaturahmi antarsesama
 • Mengajarkan nyawa kepatuhan
 • Ubah menganakemaskan dan silih menghargai
 • Menjaga persatuan dan kesatuan

Ringkasan Gapura 5 Selamat DatangWahai Nabiku Kekasih Allah Swt.

A. Kerinduan Sang Buah hati

1. Kelahiran Nabi Muhammad

Nabi Muhammad saw. lahir hari Senin, 12 Rabiul Awwal atau berbarengan dengan 20 April 571 Masehi. Musim kelahiran Utusan tuhan Muhammad saw. disebut Perian Gajah.

2. Aturan-sifat Nabi Muhammad

 • Berpendirian teguh.
 • Memiliki semangat kerja yang janjang.
 • Punya keterbukaan yang luar lumrah.

B. Utusan tuhan Muhammad saw. Diangkat Menjadi Rasul

Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Nabi pada kehidupan 40 masa dengan mengakuri tanzil permulaan Q.S. al-Alaq/96: 1-5 melalui perantara Malaikat Jibril di Gua Hira.

C. Dakwah Nabi Muhammad saw. di Mekah

Di ii kabupaten Makkah nabi berdakwah dengan dua pendirian, merupakan:

1. Dakwah Umpet-sembunyi

Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dimulai selepas turun ilham kedua, Q.S. al-Mudda£ir/74: 1-7, masih sampai keluarga dekat.

2. Dakwah Terang-terangan

Dakwah Nabi secara kilauan-terangan dimulai pasca- merosot ramalan Q.S.al-Hijr/15: 94-95.

3. Tantangan Dakwah

Dalam berdakwah dia mendapatkan berbagai rintangan, baik berusul anak bini alias kaum Quraisy dan pihak luar. Namun, semua dihadapi oleh Nabi dengan penuh ketabahan dan keikhlasan.

4. Assaabiquunal Awwaluun

Assaabiquunal Awwaluun adalah orang-orang yang pertama bisa jadi memeluk Selam ketika nabi berdakwah di Madinah. Mereka ialah Siti Khadijah, Tepung Bakar, Ali kedelai Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman.

D. Meneladani Perjuangan Nabi

 • Dalam beramah-tamah harus dapat memintal kutub yang dapat mengajak kepada hal-keadaan yang positif dan baik.
 • Dalam mengajak rival untuk berbuat baik enggak boleh dengan cara-cara kekerasan, cuma perlu dengan keteladanan, sabar, lemah halus dan kasih gelojoh.

Ringkasan Pintu 6  Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Menjadi LebihMudah

Makhluk diberi potensi maka dari itu Allah Swt. maujud akal. Akal geladak ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, orang bisa mendapatkan ilmu dan wawasan nan baru.Dengan ilmu, manusia bisa berkarya bagi arwah yang lebih baik.

A. Hukum dan Etika dalam Mencari Ilmu

 • Menuntut ilmu itu hukumnya wajib (fardu‘indra penglihatan) bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun Etika dalam mencari ilmu antara lain:
 • Memanjakan hobatan nan medium dipelajari
 • Menghormati manusia yang menerimakan ilmu (guru)
 • Tidak memotong pembicaran detik guru semenjana menjelaskan
 • Mendengarkan penjelasan hawa dengan serius.

B. Dalil Pentingnya Mengejar Ilmu

1. Q.S. al-Rahman/55: 33

Isi kandungannya yaitu:

 • Manusia dan jin tidak akan kreatif menembus penjuru langit dan bumiuntuk memaklumi isinya kecuali atas kekuatan berpokok Allah Swt.;
 • Kekuatan dari Allah Swt. itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar;
 • Membiasakan itu terlazim seyogiannya kita dapat mengatasi bumi kerjakan kemustajaban umat.

2. Q.S. al-Mujadalah/58: 11

Isi kandungannya adalah:

 • Perintah cak bagi menuntut guna-guna setinggi mungkin;
 • Perintah untuk selalu beriman kepada Allah Swt.;
 • Perintah untuk menghormati cucu adam-orang nan beriman dan berilmupengetahuan.

C. Syarat Mengejar Ilmu

 • Kecerdasan,
 • Sungguh-betapa
 • Lunak
 • Biaya
 • Petunjuk guru
 • Perian yang lama.

Rangkuman Pintu 7 Ingin Meneladani Kesetiaan Malaikat-Malaikat Allah Swt.

A. Malaikat

1. Pengertian

Malaikat merupakan mahluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur (panah)

2. Iman Kepada Malaikat

Iman kepada malaikat ialah berkeyakinan dan berpengharapan bahwa Allah Swt. menciptakan malaikat dari kurat (nur) untuk mengatur dan mengurus alam sepenuh. Sendiri muslim wajib mengimani malaikat, sebab iman kepada malaikat tertulis rukun iman. Siapa pun muslim nan lain memercayai malaikat, maka ia termaktub golongan orang kufur.

Berkepastian kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahuitugas malaikat kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedomanuntuk melakukan perbuatan.

3. Sifat-sifat Malaikat

 • Selalu taat kepada Allah Swt. dan tidak pertautan berbuat maksiat kepada-Nya.
 • Dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah.
 • Tidak bersantap dan enggak meneguk.
 • Tidak memiliki jenis kelamin.
 • Tidak gabungan erak dan enggak pula berhenti beribadah kepada Tuhan Swt.

B. Nama dan Tugas Malaikat

Suka-suka deka- malaikat yang wajib diketahui makanya sendiri muslim, yaitu:

 • Jibril (menyampaikan wahyu)
 • Mikail (menata kesejahteraan mutlak)
 • Israfil (meniupkan terompet sangsakala)
 • Izrail (mencabut nyawa)
 • Munkar (menginvestigasi sosok yang berada di dalam kubur)
 • Nakir (sama sebagai halnya Munkar)
 • Raqib (menyadari dedikasi baik manusia)
 • Atid (mencatat amal buruk manusia)
 • Malik (menjaga portal neraka)
 • Ridwan (menjaga gapura surga)

Ringkasan Bab 8 Berempati Itu MudahMenghormati Itu Indah

A. Mari Berempati

1. Pengertian

Empati yaitu keadaan mental yang membentuk anak adam merasa dirinya kerumahtanggaan keadaan, perasaan atau pikiran yang sebagai halnya orang lain.

2. Perilaku Empati dalam Keseharian

 • Tanggap terhadap perasaan oranglain,
 • Membayangkan seandainya aku merupakan kamu
 • Berlatih mengorbankan miliksendiri
 • Membahagiakan orang lain

B. Mengagungkan Bani adam Tua Kita

Jasa ayah bunda begitu besar kepada anaknya. Karenanya seumpama anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Allah Swt. memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya, sebagaimana yang terdapat dalam (Q.S.al-Baqarah/2: 83).

Mengenai cara memuliakan turunan tua antara bukan:

 • Membantu pekerjaanya
 • Mengikuti nasihatnya (apabila wejangan itu baik)
 • Membahagiakan keduanya.
 • Menzikirkan keduanya apabila sudah wafat

C. Menghormati Temperatur Kita

Jasa temperatur tak kalah besarnya dengan jasa orang tua. Guru merupakan insan nan mutakadim ki menggarap dan mengajarkan ilmu kepada kita. Andai pendidik, master membentuk kita menjadi manusia yang percaya, memahami baik dan buruk, dan berbudi pekerti sani. Karenanya kita mesti meluhurkan suhu.

Adapun pendirian mengagungkan guru ialah dengan:

 • Memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas bawah
 • Cacat hati, moralistis, dan menghargai
 • Melaksanakan nasihatnya
 • Melaksanakan tugas berlatih dengan kudrati.

Ringkasan Bab 9 Memupuk Rasa Persatuan pada Musim yang Kita Tunggu

A. Shalat Jumat

1. Pengertian

Shalat Jumat yakni shalat dua rakaat dengan berkumpulan yang dilaksanakan sehabis ceramah Jumat lega waktu dzuhur di hari Jumat.

2. Hukum

Hukum melaksanakan shalat Jumat adalah fardlu‘ain bagi setiap muslimlaki-junjungan. Situasi ini sesuai firman Allah dalam Q.S. al-Jumu’ah/62: 9.

B. Ketentuan Shalat Jumat

1. Syarat Terbiasa Shalat Jumat

 • Islam
 • Baligh (dewasa)
 • Berakal
 • Laki-laki
 • Sehat
 • Menetap (bersemayam)

2. Syarat Absah Mendirikan Shalat Jumat

 • Dilaksanakan di tempat nan telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya
 • Dilaksanakan secara berjamaah
 • Dilaksanakan pada perian dzuhur
 • Shalat Jumat dilaksanakan dengan didahului dua khotbah.

3. Khutbah

Khotbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah nan disampaikan oleh khatib kepada jamaah shalat Jumat.

a. Rukun lektur Jumat

 • Mengucapkan puji-apresiasi kepada Allah Swt.
 • Mengaji shalawat atas Rasulullah saw.
 • Mengucapkan dua kalimat syahadat.
 • Berwasiat taqwa.
 • Membaca ayat al-Qur’an plong salah satu dua pidato.
 • Beribadat untuk semua umat Islam pada khotbah nan kedua.

b. Syarat Khotbah Jumat

 • Dilaksanakan tepat siang waktu
 • Dilaksanakan dengan agak gelap jika berbenda.
 • Duduk di antara dua khotbah.
 • Khotbah dengan suara yang keras dan jelas.
 • Khotbah dilaksanakan secara berturut-turut
 • Khatib nirmala pecah hadas dan najis.
 • Khatib menutup aurat.

4. Hal-hal yang Menyebabkan Boleh Tidak Shalat Jumat

 • Sakit
 • Hujan lebat
 • Musafir,
 • Perjalanan condong tempat melaksanakan shalatJumat tak aman.

Ringkasan Bab 10 Selam Menerimakan Fasilitas Melalui Shalat Jama’ dan Qashar

A. Shalat Jama’

1. Pengertian

Shalat jama’ adalah menggabungkan dua waktu shalat dalam satu waktu. Bisa dilaksanakan pada periode shalat nan pertama maupun puas watu shalat yang kedua.

2. Macam-varietas Shalat Jama

a. Shalat Jama’ Taqdim

Shalat jama’ taqdim merupakan shalat nan dilakukan dengan cara menggabungkan dua shalat fardlu dan dilaksanakan bilamana waktu shalat fardlu yang pertama.

Lengkap, Shalat dzuhur dan shalat Ashar dilaksanakan pada musim dzuhur, demikian pun shalat Senja dan shalat Isya  dilaksanakan pada waktu Sore.

b. Shalat Jama’ Ta’khir

Shalat jama’ Ta’khir adalah shalat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua shalat fardlu dan dilaksanakan pada masa nan kedua atau terakhir.

B. Shalat Qashar

Shalat qashar adalah shalat fardlu yang diringkas berpunca 4 rakaat menjadi 2 rakaat.Dengan demikian shala fardlu yang boleh diqashar adalah shalat¨dzuhur, Ashar, dan Isya. Sedangkan shalat Tunggang dan Subuh bukan boleh diqashar .

C. Syarat Bolehnya Mengerjakam Shalat Qashar dan Jama

 • Pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km.
 • Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat.
 • Shalat nan dijama’ alias diqashar adalah shalat adaan (tunai) bukan shalat qadla.
 • Bertujuan men-jama’ atau mengqashar ketika takbiratul ihram.

Ringkasan Pintu 11 Hijrah ke Madinah, Sebuah Kisahan yang Membanggakan

A. Pemindahan

1. Pengertian

Eksodus artinya pindah. Pemindahan Utusan tuhan artinya perpindahan Rasulullah saw. beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah.

2. Penyebab Nabi Muhammad Hijrah

 • Karena atas perintah Almalik Swt.,
 • Karena bidasan dahriah Quraisy Mekah yang semakin meningkat,
 • Karena cak semau pamrih baru untuk melebarkan Islam di Yastrib/Madinah.

B. Perjalanan Hijrah ke Madinah

Nabi Muhammad saw. sebelumnya memerintahkan para sahabat bikin hijrah sampai-sampai sangat. Mengenai Nabi pemindahan belakangan. Berikut kronologis ringkas avontur hijrah Utusan tuhan:

 • Utusan tuhan hijrah bersama Abu Bakar pada sekitar Bulan Juni tahun 622 M.
 • Momen hijrah mereka dikuntit oleh Suraqah bin Malik
 • Nabi luang bersembunyi di gua tsur bagi menghindari kaum Quraisy selama 3 hari 3 malam
 • Rasulullah adv pernah singgah di Quba, dan membangun Bandarsah disana.
 • Nabi bersama serbuk bakar juga tiba di Madinah puas tanggal 12 rabiul awal.

C. Dakwah Utusan tuhan Muhammad saw.di Madinah

Di Madinah Rasulullah terus melanjutkan dakwahnya. Sejatinya perjuangan Rasullulah saw. di Madinah dalam rajah menyiapkan dakwah nan lebih luas dengan membangun Negara disana.

Untuk menyundak Negara islam momen itu, beliau mewujudkan program-progam penunjang, programa tersebut antara enggak:

 • Membangun masjid yang sekarang dikenal dengan Surau Nabawi
 • Mempersaudarakan antara suku bangsa Muhajirin dan suku bangsa Anshar. Muhajirin merupakan insan-sosok Mekah yang hijrah, sedangkan Anshar adalah orang-orang Madinah yang menyandang kedatangan kaum Muhajirin.
 • Membentuk perjanjian dengan penduduk Madinah.

Ringkasa Bab 12 Al-Khulafa’u Ar-RasyidµnPenerus Peperangan Nabi Muhammad saw.

Al-Khulafa’u Ar-Rasyidµnartinya atasan-pemimpin yang diberi wahyu maka itu Allah Swt.Al-Khulafa’u Ar-Rasyidµn punya adat-sifat amanah, istiqamah, jujur, cerdas, berkewajiban, dan selalu memajukan kebenaran

A. Abu Bakar ash-Shiddiq

Sira lahir plong tahun 573 M berpokok sebuah keluarga terhormat di Mekah dua tahun suatu rembulan sesudah kelahiran Utusan tuhan Muhammad saw. Stempel aslinya adalah Abdullah ibn Duli Kuhafah. Ia mendapat gelar as-Siddiq setelah masuk Islam. As-siddiq artinya adalah yang menyungguhkan.

Kamu dikenal bak orang nan dulu bijaksana dan tegas. Pada waktu kepemimpinannya, beliau berwatak tegas dengan memerangi orang yang mengaku rasul, tidak mau membayar zakat, dan anak adam murtad.

B. Umar bin Khattab Al Faruq

Umar polong Khattab lahir lega tahun 584 M di Makkah. Beliau  memiliki julukan nan diberikan oleh Nabi, yaitu al-Faruq nan berguna orang yang boleh memisahkan antara keabsahan dan kebatilan.

Momen menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak.Anda tak pernah mempercepat kemujaraban sendiri.Umar bersifat pemberani dank eras, sehingga lega masa kepemimpinannya wilayah Islam semakin makin luas.

C. Utsman bin Affan

Utsman kedelai affan lahir sreg tahun 574 M di Makkah. Ia asian julukan zunnµrain nan berfaedah “empunya dua cahaya.”

Usman bin Affan yaitu saudagar yang sangat kaya. Kendatipun begitu beliau bersifat dermawan. Ia banyak membedakan hartanya untuk membantu perjuangan Islam. Plong perian kepemimpinannya, beliau berhasil membuat rakyatnya sejahtera.

D. Ali kedelai Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib lahir puas 599 M. Nama aslinya adalah haidar. Engkau adalah sepupu nabi Muhammad saw. Engkau berbahagia julukan Baabul Ilmi yang artinya gerbangnya ilmu. Hal ini disebabkan saintifik anda yang amat luas dan sungguh-sungguh.

Pada perian kepemimpinannya, anda bertelur memadamkan api fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin.

Ringkasan Bab 13 Arwah Jadi Lebih Rukun dengan Tulus, Sabar,dan Pemaaf

A. Ikhlas

Nirmala artinya perbuatan yang kita untuk semata-mata karena Allah, tidak cak hendak dipuji orang tidak. Nirmala yakni riuk suatu sifat nan diperintahkan Sang pencipta kepada kaum muslimin untuk diamalkan dalam usia sehari-hari. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Q.S. an-Nisa/4: 146

Salah satu acuan polah ikhlas dalam hidup sehari-tahun ialah: Gemar melakukan kelakuan terpuji dan bukan di pamerkan kepada orang bukan

B. Kepala dingin

Sabar ialah perilaku hadang maupun mengendalikan segala emosi.Jika tak tertanggulangi, emosi boleh menjerumuskan ke dalam kesengsaraan.Yang mahakuasa sangat menyenangi hamba-Nya yang mengamalkan sabar. Peristiwa ini sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2: 153

Keseleo suatu konseptual kelakuan panjang hati dalam kehidupan sehari-hari ialah:Sabar internal menyepakati dan menghadapi murka alam.

C. Pemaaf

Pemaaf artinya memberi maaf kepada orang nan sudah lalu menyakiti atau menzalimi.Memasrahkan ampunan merupakan sikap yang lalu baik. Dan Allah Swt. dulu menganakemaskan hamba-Nya yang gemar mengampuni kesalahan orang tidak. Hal ini sebagaiman terwalak intern Q.S. ali-Imran/3: 134

Salah satu contoh perilaku pemaaf n domestik jiwa sehari-hari ialah: Memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang nan meminang lepas.

D. Memahami Hukum Referensi Nun Sukun maupun Tanwin

Apabila terserah nµn Sukµn/tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyyah, cak semau empat syariat bacaannya, yaitu:

 • Izhar halqi (teks jelas)
 • Idgham (teks peroi)
 • Ikhfa (bacaan samar)
 • Iqlab (bacaan beralih)

E. Memahami Hukum Bacaan Mim Sukun

Apabila suka-suka mim sukµnberhadapan dengan fonem hijaiyyah, suka-suka tiga hukum bacaannya, adalah:

 • Ikhfa syafawi
 • Idgham mimi
 • Izhar syafawi

Demikianlah ringkasan materi PAI kelas 7 atau Pendidikan Agama Islam kelas 7. Sepatutnya signifikan.

Source: https://www.matapendidikan.com/2021/03/ringkasan-materi-pai-kelas-7-semester-1.html