40 Contoh Penyandra Lan Artine / Tegese

Ing ngisor iki tuladha-tuladha Penyandra Lan Artine / Tegese :

 1. Alise nanggal sepisan tegese alise njlarit memper rembulan nuju copot siji/membentuk garis relung yang cantik

 2. Alise kaya ngroning imba tegese alise kaya godhong imbo, tipis njlarit.

 3. Alise nyingkal tegese alise berlambak singkal

 4. Bathuke nyela cendani tegese bathuke alus sumorot/menyembur

 5. Bangkekane nawon kemit tegese bangkeane cilik

 6. Dlamakane sajari mengot tegese dlamakane tipis banget

 7. Drijine mucuk eri tegese drijine gonjong-lancip produktif pucuri ri

 8. Granane rungih pindha kencana piñata tegese Irunge mbangir/mancung kaya emas digosok nganggo patar.

 9. Gulune nglunging gadhun tegese janjang mayuk, mengarep

 10. Gulune ngulan-ulan tegese gulune tahapan

 11. Kempole ngembang pudhak tegese kempole putih mulus

 12. Idepe mangada-ada tegese idepe ngjegrak

 13. Idepe tumengeng tawang tegese idep kang pucuke ndengking, mayuk mandhuwur

 14. Jajabang mawinga-winga tegese dhadhane mengangah merah kaya abange kembang wora-wari

 15. Kempole nyikil walang tegese sikile koyo sikil walang

 16. Kempole ngembang pudhak tegese sikile putih banget

 17. Lakune berlambak macan luwe tegese lakune alon banget kaya macan ngelih.

 18. Lakune mucang kanginan tegese mlakune kaya pucang seng kangingan obahe ngiwo nengen

 19. Lakune njalak dinding tegese mlakune kaya manuk jalak dinding

 20. Lambehane mblarak sempal tegese lambehan tangane sempale blarak seng tiba.

 21. Lathi manggis karengat tegese lambe/lathi kanga bang kaya abange manggis dibenthet/diplethek.

 22. Mripate blalak absurd tegese mripate mblalak (ora pati amba nanging bening) semu kedher neng semake.

 23. Mripate ndamar kanginan tegese mripate kaya pakal kanginan lep-lep kedher/kedhep-kedhep.

 24. Pakulitane ireng manis tegese werna kulite ireng nanging manis

 25. Pamulune prada binabar tegese wajahe bakir ono sinare

 26. Payudarane nyengkir gadhing tegese gede kaya kelapa nom

 27. Pipine nduren asjuring tegese pipine ki berjebah duren sajuring (gonjong)

 28. Polahe kreatif pari diinteri tegese uyek-uyekan, risau pating bilulung (mbingungi)

 29. Pundhake nraju mas tegese pundhake rata, kiwa-tengene. Maksude pundhak kanan lan kidal setimbang.

 30. Rambute ngandhan-andhan tegese rambute ngombak (mengalun) berlimpah godhong pandan/kembang bakung.

 31. Bulu dada jaja wulu-wawar tegese dhadhane ana wulune dawa-dawa.

 32. Bulu dada jaja pan kadya walingi tegese wulu ing dhadhane gedhene sawlingi-wlingi

 33. Sinome micis wutah tegese sinome kruwel-kruwel bunder kelap-kelip kaya sepuluh sen wutah.

 34. Tangane berlambak gendhewa gading tegese rencana lengen tangan kang becik

 35. Tangane congah gendhewa pinentang tegese tangan sing sikute nekuk mlebu

 36. Tungkake bunder lir jinangka tegese tungkake bunder banget.

 37. Untune miji timun tegese untune cilik-cilik rentep, rapi memper wiji timun.

 38. Waja gathik kumedut padoning lathi tegese untune gathik, padone lambe kedut-kedut (merga napsu banget).

 39. Wang-e nyangkal putung tegese Wang-e wangune memburi lan ramping ngresepake

 40. Wentise mukang gangsir tegese wentise rani wentis gangsir (sajenis gangsir)